Title
Gå til indhold

Tissø

Tissø ligger som en perle midt i Kalundborg kommune, søen er Danmarks fjerdestørste ferskvandssø med et areal på ca. 12,3 km² med en dybde, hvor den er dybest på 10 - 12 m..  Søen er dannet som et såkaldt dødis-hul, der blev dannet da isen smeltede efter sidste istid. Tissø har en mget regulærfacon med en bred næsten uden bugtningeer.
Søen gennemstrømmes af den vandrige Halleby Å og får desuden vand fra Tranemose Å, Duemose Rende samt fra den lille sø Bliden den ligger lige østfor.
De brede enge og rørskove er ofte vanddækkede om foråret og tørlagte om sommeren. I sensommeren og om efteråret er vandet ofte så lavt, at kysten består af sand og sten.

På østsiden findes tørre overdrevsskrænter med en interessant plantevækst. Her ligger tillige en lille løvskov kaldet Klinteskoven. Længere oppe i landskabet et stærkt kuperet bakkelandskab  Mod vest afgrænses søen af et relativt fladt morrænelandskab, der strækker sig mod Storebæltskysten en 6 - 7 km ude.
Tissø er et af de  vigtigtste rasteområde for vandfugle, hvis ikke det vigtigste. Her ses blandt andet toppet lappedykker, stor skallesluger, mange forskellige svømme- og dykænder, grågås, sædgås, kanadagås, bramgås, knopsvane, sangsvane, pibesvane og blishøne. Gæs og svanerne holder  ofte til i store flokke på de omliggende marker.
Strandenge og rørskove er desuden levested for ynglende fugle, som for eksempel klyde, dværgterne, rørspurv, rørsanger og rørhøg. Desuden kan der ses rørdrum, skægmejse, pungmejse og græshoppesanger.
Den sydligeende af Tissø er et af de få steder i Danmark hvor dværgternen yngler inde i landet, normalt yngler den ved kysten, ligeledes med klyden der også normalt er knyttet  til kysten.  Den sydlige ende huser altid mange forskellige fuglearterr, der kan observeres fra rastepladsen på Søvej mellem Sæby Kirke og Hallenslev.
Det er ikke usædvanligt at se ørne -både havørn og fiskeørn er regelmæsigt på jagt efter bytte i søen, og den røde glente bliver mere og mere almindelig at se i luften over de omkringliggende marker. Ligeledes er vandrefalken en flittig gæst.
Selve søen er også meget artsrig med rovfisk som de dominerende, især aborrer er der mange af, men bestanden af gedder er ligeledes god, både hvad angår antal og størrelse.  Karper, brasen, suder og sandart findes i mindre antal.

Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. september 1998 udlagt Tissø som vildtreservat.
Reservatet dækker i alt 670 ha, heraf 60 ha landarealer.
Ved vestbredden af søen har man siden 1995 gennemført en række arkæologiske udgravninger på baggrund af mange fund gjort med metaldetektor. Udgravningerne har afsløret en stormandsgård, der har ligget på stedet fra ca. 600 til begyndelsen af 1000-tallet.
Natur-og kulturformidlingscentret Fugledegård er placeret ved udgravningerne på vestsiden, hvor der ligeledes er bygget fugletårn og anlagt en gangbro der fører helt ned til vandet.
Adgangen til Tissø er mange steder begrænset af indhegnede jorde samt fredning. Der er adgang direkte til søen ved Tissø roklub og gennem Klinteskoven på østsiden. På vestsiden er der adgang ved Fugledegård.

Kort over Tissø her (åbner i popop vindue)

Ovenover: Tissø set fra bakkerne ved Buerup på den østlige side.
nedenunder: Tissø set fra fugletårnet ved Fugledegård på den vestlige side.

Ovenover og nedenunder: Rastende ænder og gæs ved sydenden af Tissø.

Nedenunder: Natur- og kulturformidlingscentret Fugledegård

Nedenunder: Rastende viber i efteråret.

Nedenunder: Grågæs over Tissø.

Ovenover: Ynglende Klyde jager stor præstekrave væk. Begge fugle yngler ved Tissø, selvom de er typiske kystfugle.

Nedenunder: Morgenstemning ved Tissø.

Ovenover: Klyden jager to dværgterne væk fra reden. Dværgterne yngler normalt ved kysten, men som et af de få steder inde i landet, yngler de ved Tissø.
Nedneunder: Solnedgang over en isbelagt Tissø.

Al tekst og alle billeder på Kalundborgnatur.dk er dækket af copyright og må kun anvendes efter skriftlig tilladelse.
Tilbage til indhold